back to top content חזרה למעלה

קליק לבקשת הצעת מחיר מבעלי מקצוע וחוסכים זמן יקר !

לחפש איך שנוח לך: בעל מקצוע, עסק או שירות
כדאי לך להפעיל את הגדרות המיקום במכשירך, כך שנוכל להציג לך תוצאות סופר ממוקדות עפ"י בקשתך.(לחץ כאן להפעלת ג׳יפיאס).
אופססס..... יש לך הזדמנות להתחרט. ללא הפעלת שירותי המיקום במכשירך, תפספס את התוצאות המדוייקות שאתה צריך.
לקוח יקר, כנראה שמכשירך אינו תומך בשירותי מיקום. נסה למקד את החיפוש למה שאתה צריך..

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר לינקלי

תנאי שימוש – לינקלי - "Linkly"

תקף מתאריך: 10.06.2019

 
1.       מבוא
1.1.    השימוש באתר ו/או באפליקציה האינטרנט ו/או האפליקציה המהווה, בין השאר, לוח פרסומי בלבד ופלטפורמה לפרסום של עסקים וחיבור בין עסקים לאנשים פרטיים (להלן: "האתר ו/או האפליקציה" או "השירות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.
1.2.    השימוש באתר ו/או באפליקציה הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
1.3.    מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר ו/או האפליקציה, (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לאתר ו/או לאפליקציה ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר ו/או באפליקציה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
1.4.    תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ויחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
1.5.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר ו/או באפליקציה במועד שימושך באתר ו/או באפליקציה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או באפליקציה הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר ו/או באפליקציה.
1.6.    בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר ו/או באפליקציה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
1.7.    תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר ו/או האפליקציה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
1.8.    מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או האפליקציה במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.9.    השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע. עם זאת ייתכן והאתר ו/או האפליקציה יהיו מושבתים מעת לעת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
1.10.  בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה באמצעות עמוד צור קשר וכן בדוא"ל שכתובתו היא service@linkly.co.i וכן בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 עד 17:00 בטלפון שמספרו הוא 077-9102070 . מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.11.  כפי שיפורט בהמשך תנאי שימוש אלה, יובהר כי האתר ו/או האפליקציה משמש כפלטפורמה בלבד, ויודגש כי העסקים המופיעים באתר ו/או באפליקציה אינם בבעלותה של המפעילה.
2.      הגדרות
"התוכן" משמעותו האתר ו/או האפליקציה, מידע על שירותם ומוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדיוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו האתר ו/או האפליקציה, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.
"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר ו/או האפליקציה אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
"מוצרים" ו"שירותים", משמעותם כל המוצרים והשירותים המופיעים באתר ו/או באפליקציה אשר הועלו מטעם משתמשים אחרים באתר ו/או באפליקציה.
"עסקים" או "מפרסמים", משמעותם משתמשים עסקיים אשר מעלים פרטים על העסקים והשירותים שהם מציעים.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר ו/או באפליקציה במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה.
3.     על תנאי השימוש; תשלומים באתר ו/או באפליקציה; הצטרפות כמפרסמים
3.1.  תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או על ידי מפרסמים, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר או מפרסם יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
3.2.  מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום המופיע על ידי כל צד שלישי לרבות עסקים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילים לגבי נכונות או כדאיות השירות המפורסם.
3.3.  ניתן להצטרף כמפרסמים לאתר ו/או לאפליקציה בהתאם להנחיות המפורטות באתר.
3.4. מדיניות הביטולים תקבע לפי הוראות חוק הגנת הצרכן ותכולתו.
4.     אחריות ואי נטילת אחריות
4.1.  ההוראות המפורטות להלן יחולו על כל המשתמשים בשירות בין אם הם מפרסמים ובין אם הם גולשים באתר ו/או באפליקציה בלבד. יודגש כבר עתה כי אין למפעילה שליטה על כל התקשרות בין המשתמשים לרבות בין משתמש פרטי לעסקים ואין כל שליטה על התוכן שמועלה על ידי העסקים, ואין לראות בתכנים אלה משום הבעת עמדה, המלצה או ייעוץ בנוגע לעסקים המופיעים באתר.
4.2.  התוכן המופיע על העסקים המוצגים באתר ו/או באפליקציה נערך על ידי העסקים ו/או מי מטעמם אשר משתמשים בשירותי המפעילה. יובהר כי אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים על ידי המפרסמים באתר ו/או באפליקציה, והמפעילה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא לרבות טעות מצד העסק בפרטים הנוגעים לסוג השירות ולפרטים על העסק, אף אם המפעילה סייעה למפרסם סיוע טכני בהעלאת התכנים לאתר ו/או לאפליקציה.
4.3.   המפעילה מאפשרת למשתמשים לרבות מפרסמים להעלות תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, מידע על עצמם בפרופיל שלהם באתר ו/או באפליקציה (להלן: "תוכן משתמש"). ההוראות שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף ליתר תנאי שימוש אלה.
4.4.   המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יפרסם באתר ו/או באפליקציה ולא ישלח ו/או יעביר בשיחות עם משתמשים באתר כל תוכן לרבות תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר וביועצים בפרט. חל איסור על המשתמש להשתמש בפרטי קשר פרטים כוזבים, להתחזות לכל אדם ולהטעות את המפעילה ו/או את המפרסמים ו/או את המשתמשים בשירות בכל דרך אחרת.
4.5.   כל הסתמכות על מידע שמתקבל ממפרסם היא באחריותו הבלעדית של המשתמש ואינה באחריות המפעילה בשום דרך.
4.6.   המפעילה רשאית לפעול כנגד משתמש המפר אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש באתר ו/או באפליקציה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
4.7.   המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתמשים (הנחשבים לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
4.8.   המפעילה אינה שולטת בתוכן המשתמש המועלה ו/או המפורסם באתר, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן המשתמש. ויודגש – המלצות שניתנות על ידי מפרסמים לרבות המלצות על שירותים שונים אינם ניתנים על ידי המפעילה ועל המשתמש להפעיל שיקול דעת בטרם יחליט לאמץ המלצה כזו או אחרת.
4.9.   המשתמש מבין בזאת שבאמצעות שימושו באתר ו/או באפליקציה, יתכן וייחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתו. המפעילה לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהמפעילה אינה יכולה לשאת באחריות למידע שמועלה על ידי המפרסמים והמפעילה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים אשר מועלים לאתר והיא איננה אחראית לפרסום המידע שמועלה על ידי המפרסמים.
4.10.  המשתמש מאשר כי יש בידי המפעילה את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת את זכותה לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.
4.11. המשתמש מצהיר כי כל שימוש בעצה ו/או המלצה ו/או שירות ו/או מוצר מטעם מפרסמים היא על אחריותו בלבד ולא יהיו לו טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה משימוש בעצה ו/או המלצה של מפרסם בעקבות ייעוץ כאמור.
4.12. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים ומפורסמים על ידי המפרסמים באתר ו/או באפליקציה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם על ידי המפרסמים באתר ו/או באפליקציה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, התקשרות עם עסקים אחרים מאלה שבחר להתקשר עמם. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר ו/או האפליקציה לרבות כל מידע שהועלה על ידי המפרסמים.  
4.13. המפעילה כאמור לעיל אינה בהכרח עורכת כל בדיקות רקע למפרסמים, אם כי היא שומרת על זכותה לעשות כן ככל ותמצא לנכון. למפרסם לא יהיו טענות נגד המפעילה אשר לא תישא בכל אחריות בגין מידע כוזב אשר יוצג לו על ידי משתמשים הפונים אליו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באפליקציה לרבות בשל כל נזק שייגרם לו על ידי משתמשים אשר יפנו אליו באמצעות האתר ו/או האפליקציה וכל התקשרות שתהיה לו עם משתמשים כאמור. ויודגש, עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מוצר ו/או שירות באתר ו/או באפליקציה תסוכם ישירות בין המשתמש למפרסם והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה.
4.14. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או באפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים שיישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לאתר ו/או לאפליקציה פעילים. הימצאותו של קישור מסוים באתר ו/או באפליקציה אין משמעו כי תוכן האתר ו/או האפליקציה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציה אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או באפליקציה.
4.15. יתכן כי השירותים באתר ו/או באפליקציה יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר ו/או האפליקציה יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או למפרסם ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
4.16. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ו/או באפליקציה עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
4.17. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
4.18. אין המפעילה אחראית על תוכנן של הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ו/או באפליקציה לרבות המוצרים המוצעים על ידי המפרסמים. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות המפרסם שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מטעמם.
5.     עסקים המופיעים באתר ו/או באפליקציה והתקשרות עם עסקים
5.1.  האתר ו/או האפליקציה מאפשר למשתמש לצפות בפרטים של עסקים אשר יופיעו באתר ו/או באפליקציה וליצור עמם קשר. עם כניסת המשתמש לדף כל אחד מהעסקים יוכל המשתמש לצפות בפרטים שונים על העסק כפי שאלה הועלו על ידי העסקים.
5.2.  יובהר למען הסר ספק כי הפרטים השונים על העסקים מועלים על ידי העסקים עצמם ולא על ידי המפעילה ולמפעילה אין שליטה על כל פרט שיועלה על ידי העסקים.
5.3.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע על ידי העסקים ו/או מי מטעמם באתר ו/או באפליקציה ולא יהיו למשתמש טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל עסק באתר ו/או באפליקציה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי העסקים ככל שתמצא לנכון לעשות כן.
5.4.  עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מוצר ו/או שירות על ידי עסק באתר ו/או באפליקציה ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר ו/או באפליקציה תסוכם ישירות בין המשתמש לעסק, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכפלטפורמה לפרסום עסקים. ויודגש – אין כל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בין המפעילה לעסקים.
5.5.  על אף שהמשתמש פונה למפרסם דרך האתר ו/או האפליקציה, המפעילה משמשת כפלטפורמה בלבד ועל כן היא אינה אחראית על התוכן המופיע מטעם המפרסמים, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין המוצר ו/או השירות בו הוא מתעניין ואותו הוא רוכש לרבות. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות העסקים שמהם המשתמש קיבל הצעה או רכש מוצר ו/או שירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה. יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל המידע על המוצרים המועלה ומתפרסם באתר ו/או באפליקציה על ידי המפרסמים ו/או מי מטעמם, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
5.6.  בכל מקרה של פרסום מידע כוזב על ידי עסקים, המשתמשים מתבקשים ליידע את המפעילה.
6.     התחייבויות המשתמש
6.1.  המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך האתר ו/או האפליקציה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר ו/או באפליקציה ו/או המפרסם דרך האתר ו/או האפליקציה לרבות המפרסמים כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ו/או האפליקציה והמפרסמים בפרט.
6.2.  במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או באפליקציה ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש לרבות באמצעות חסימתו משימוש באתר ו/או באפליקציה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 
7.    קניין רוחני
7.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר ו/או לאפליקציה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
7.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או האפליקציה, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ו/או באפליקציה ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
7.3.  אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר ו/או האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
7.4.  המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ו/או באפליקציה. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר ו/או האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
7.5.  בשימוש באתר ו/או באפליקציה המפרסם מסכים כי כל עוד האתר ו/או האפליקציה פעילים, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות של המוצרים והעסקים בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
7.6.  המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע באתר ו/או באפליקציה את שמה, את הלוגו שלה ו/או או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
7.7.  הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר ו/או באפליקציה, הינם הרכוש של בעלי התכנים לרבות העסקים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר ו/או באפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
7.8.  המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני למפעילה בפרטים המופיעים בתנאי שימוש אלה.
8.     שיפוי
על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
9.    שימוש במידע פרטי
המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר ו/או באפליקציה.
10.    דיוור ישיר
10.1. המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").
10.2.  בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
10.3. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 
11.     אבטחה
11.1.  האתר ו/או האפליקציה של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר ו/או באפליקציה וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באתר ו/או באפליקציה מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר ו/או האפליקציה לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר ו/או האפליקציה. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.
11.2.  במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר ו/או באפליקציה, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 
12.    תקופה וסיום
12.1.  הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
12.2.  המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה, בין השאר במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
12.3.  המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
12.4.  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר ו/או באפליקציה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
12.5.  ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
 
13.    כללי, סמכות שיפוט והודעות
13.1.  תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
13.2.  חשבון המשתמש באתר ו/או באפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
13.3.  המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר ו/או באפליקציה.
13.4.  על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.   
13.5.  כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו עם שליחתו בדואר אלקטרוני, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.